Stanovy združenia

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Zakladatelia a názov združenia obcí

Zakladatelia:

 • Obec Trenčianske Stankovce
 • Obec Trenčianska Turná
 • Obec Soblahov
 • Obec Mníchova Lehota
 • Obec Selec
 • Obec Veľké Bierovce
 • Obec Opatovce
 • Obec Krivosúd - Bodovka

Založili v súlade s § 20b a následne zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov združenie obcí s názvom: Združenie obcí Mikroregión Inovec (ďalej len združenie)

Článok 2
Sídlo Združenia

Sídlom združenia je obec Trenčianske Stankovce, Obecný úrad Trenčianske Stankovce č. 362, 913 11 Trenčianske Stankovce.

Článok 3
Právne pomery združenia

 • 3. 1. Združenie je dobrovoľným, nezávislým, nepolitickým združením, ktoré bolo založené Zmluvou o založení združenia obcí.
 • 3. 2. Združenie je právnickou osobou podľa § 20b zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a vzniká dňom registrácie na Krajskom úrade v Trenčíne.
 • 3. 3. Združenie vzniklo najmä na ochranu záujmov obcí Združenia Mikroregión Inovec a ich obyvateľov.
 • 3. 4. Právne pomery združenia sa riadia zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení, Občianskym zákonníkom, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.
 • 3. 5. Združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok 4
Cieľ činnosti združenia

Predmet činnosti a ciele združenia:

 • 4. 1. Cieľavedomá spoločná ochrana zákonných práv a záujmov obcí.
 • 4. 2. Rozvoj efektívnej samosprávy obcí.
 • 4. 3. Iniciovanie a podpora demokratických a spoločenských procesov v združení.
 • 4. 4. Hospodársko-ekonomické aktivity, vytváranie priaznivého prostredia pre súkromný sektor, pre uplatňovanie trhovej ekonomiky.
 • 4. 5. Aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a výchovy občanov v tomto smere.
 • 4. 6. Sociálna sféra zameraná na rozvoj starostlivosti o zdravie obyvateľov, rozvoj humanitnej a sociálnej starostlivosti, rekvalifikačné programy pre nezamestnaných.
 • 4. 7. Duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity pre ochranu a rozvoj historických tradícií, miestnej kultúry, morálky a etiky obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu.
 • 4. 8. Športovo-turistické aktivity pre obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu.
 • 4. 9. Výchovno-vzdelávacie programy pre manažment obcí i obyvateľov všeobecne a to všetko vrátane investičných činností.
 • 4. 10. Čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU a iných.

ČASŤ II.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Článok 5
Vznik členstva

 • 5. 1. Členmi združenia sú obce, reprezentované ich samosprávnymi orgánmi, ktoré sa územne nachádzajú v mikroregióne. Prvými členmi združenia sú zakladatelia združenia uvedení v čl. 1 týchto stanov.
 • 5. 2. Podmienkou vzniku členstva obce v združení je schválenie vstupu obce do združenia zastupiteľstvom obce a následne schválenie vstupu Snemom združenia.
 • 5. 3. Členstvo obce v združení je právoplatné po zaplatení členského príspevku.
 • 5. 4. Najvyšší orgán združenia - Snem združenia rozhoduje o členstve v združení obcí.

Článok 6
Zánik členstva

Členstvo obce v združení zaniká:

 • 6. 1. Písomným oznámením vystupujúcej obce o vystúpení zo združenia po prerokovaní a chválení v zastupiteľstve obce a následne na Sneme združenia.
 • 6. 2. Vylúčením člena na základe rozhodnutia Snemu združenia pre porušenie stanov.
 • 6. 3. Pri vystúpení alebo vylúčení člena združenia tento nemá nárok na žiadne finančné vysporiadanie.

Článok 7
Práva a povinnosti členov združenia obcí

 • 7. 1. Práva členov: Člen združenia má právo:
  1. Zúčastňovať sa s hlasom rozhodujúcim na rokovaní Snemu združenia,
  2. Požadovať, aby sa Snem združenia zaoberal jeho problémami,
  3. Predkladať Snemu združenia iniciatívne návrhy na činnosť v súlade s cieľmi združenia,
  4. Kontrolovať činnosť orgánov združenia.
 • 7. 2. Povinnosti členov:
  1. Aktívne pracovať v združení, chrániť jeho poslanie a dobré meno,
  2. Platiť v dohodnutom termíne členské príspevky.

Článok 8
Členský príspevok

Každý člen združenia je povinný:

 • 8. 1. Do 10 dní od vzniku členstva v združení (založenia združenia) zaplatiť členský príspevok vo výške 10,- Sk na obyvateľa obce na bankový účet číslo: 0706066001/5600 vedený v Dexia - Banka Slovensko, a.s., Trenčín.
 • 8. 2. Každoročne zaplatiť členský príspevok do 28. 2. príslušného kalendárneho roku, pričom sa ráta s počtom obyvateľov v obci k 31. 12. predošlého roku.
 • 8. 3. Výšku členského príspevku môže určovať a meniť len Snem združenia.
 • 8. 4. Získané finančné prostriedky z členských príspevkov sú výlučne majetkom združenia a môžu sa použiť len na výdaje súvisiace s činnosťou združenia.

ČASŤ III.
ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:

 1. Snem združenia
 2. Výkonný výbor združenia
 3. Kontrolná komisia združenia

Článok 9
Snem združenia

 • 9. 1. Snem združenia je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia (delegáti) jednotlivých členov združenia.
 • 9. 2. Snem združenia je zložený z 21 členov.
 • 9. 3. Na snem vysiela každý člen združenia svojich delegátov s hlasom rozhodujúcim. Počet a zloženie delegátov z jednotlivých obcí je učený nasledovne:
  • Trenčianske Stankovce - 4 delegáti
  • Trenčianska Turná - 4 delegáti
  • Soblahov - 3 delegáti
  • Mníchova Lehota - 2 delegáti
  • Selec - 2 delegáti
  • Veľké Bierovce - 2 delegáti
  • Opatovce - 2 delegáti
  • Krivosúd - Bodovka - 2 delegáti.
 • 9. 4. Snem združenia je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov Snemu združenia.
 • 9. 5. Snem združenia sa schádza najmenej 2 krát do roka a zvoláva ho Výkonný výbor združenia.
 • 9. 6. Snem združenia:
  1. Schvaľuje zmeny stanov združenia obcí, rokovací poriadok a pravidlá hospodárenia,
  2. Volí zo svojich členov Výkonný výbor združenia v zložení 8 členov a Kontrolnú komisiu združenia v zložení 5 členov, resp. odvoláva ich z príslušných funkcií. Volebné obdobie výkonného výboru a kontrolnej komisie je totožné s volebným obdobím orgánov miestnej samosprávy.
  3. Schvaľuje výšku členského príspevku na príslušný rok a rozpočet združenia,
  4. Prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia a plán činnosti na ďalšie obdobie,
  5. V prípade potreby ustanovuje zo svojich členov (aj externých pracovníkov) odborné komisie,
  6. V prípade potreby stanovuje aparát združenia a rozhoduje o jeho náplni práce a kompetenciách,
  7. Rozhoduje o zrušení združenia a menovaní likvidátora.
 • 9. 7. Zo všetkých rokovaní a o všetkých uzneseniach Snemu združenia sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorú podpisuje predseda Výkonného výboru združenia a dvaja poverení overovatelia.

Článok 10
Výkonný výbor združenia

 • 10. 1. Výkonný výbor združenia je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje ho navonok, organizuje prácu združenia.
 • 10. 2. Výkonný výbor združenia zodpovedá za svoju činnosť Snemu združenia.
 • 10. 3. Výkonný výbor združenia je tvorený z ôsmich členov. Členovia výkonného výboru si spomedzi seba volia: predsedu výkonného výboru, podpredsedu výkonného výboru a tajomníka výkonného výboru.
 • 10. 4. V mene združenia je oprávnený konať predseda výkonného výboru a jeden člen výkonného výboru. V prípade neprítomnosti predsedu výkonného výboru ho môže zastúpiť podpredseda výkonného výboru.
 • 10. 5. V prípade poverenia Snemom združenia, môže v stanovených veciach zastupovať združenie každý člen Výkonného výboru združenia samostatne.
 • 10. 6. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripoja svoje podpisy predseda výkonného výboru združenia a jeden člen Výkonného výboru združenia.
 • 10. 7. Výkonný výbor združenia je uznášania schopný, ak sú prítomní aspoň jeho piati členovia, jeho rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov.

Článok 11
Kontrolná komisia združenia

 • 11. 1. Kontrolná komisia združenia je nezávislý kontrolný orgán, volený Snemom združenia.
 • 11. 2. Kontrolná komisia združenia má 5 členov. Predsedu kontrolnej komisie združenia volí Snem združenia. Podpredsedu kontrolnej komisie združenia menuje predseda kontrolnej komisie. Predseda zvoláva zasadnutie kontrolnej komisie najmenej dvakrát do roka.
 • 11. 3. Kontrolná komisia združenia je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň jej traja členovia. Jej rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov.
 • 11. 4. Členovia môžu byť zvolení za člena kontrolnej komisie združenia na dobu dvoch funkčných období po sebe nasledujúcich.
 • 11. 5. Kontrolná komisia združenia vykonáva pravidelné previerky hospodárenia združenia. Je oprávnená overovať postup vo veciach nakladania s majetkom združenia, kontrolovať účtovné doklady a zisťovať skutkový stav. Kontrolná komisia združenia je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku a návrhy na použitie prostriedkov. Výsledky podáva Snemu združenia, ktorému navrhuje aj potrebné opatrenia.

Článok 12
Aparát združenia

 • 12. 1. Združenie si môže na výkon svojej činnosti vytvoriť vlastný profesionálny aparát, ktorý platí z prostriedkov rozpočtu združenia.
 • 12. 2. Systematizáciu aparátu a platový poriadok schvaľuje Snem združenia.
 • 12. 3. Pracovníci aparátu združenia priamo podliehajú predsedovi Výkonného výboru združenia.

ČASŤ IV.
MAJETOK ZDRUŽENIA

Článok 13
Zdroje majetku

Zdroje majetku združenia sú predovšetkým finančné a iné prostriedky:

 1. členský príspevok poskytovanými členmi združenia,
 2. mimoriadne príspevky členov združenia,
 3. dotácie a subvencie,
 4. dedičstvá v prospech združenia,
 5. výnosy verejných zbierok,
 6. výnosy účelových akcií,
 7. úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
 8. výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti združenia, vykonávanej v súlade s predmetom činnosti združenia,
 9. nefinančný majetok - hmotný, know-how.

Článok 14
Hospodárenie s majetkom

 • 14. 1. Celý hmotný a nehmotný majetok združenia je nedotknuteľným vlastníctvom, ktoré slúži výlučne na plnenie cieľov združenia.
 • 14. 2. Majetok združenia sa spravuje v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
 • 14. 3. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave.

Článok 15
Použitie majetku

 • 15. 1. Prostriedky združenia sa používajú na naplnenie cieľov združenia podľa článku 4 v rozsahu schválenom Snemom združenia, ktorý rozhoduje o pridelení prostriedkov na vlastné aktivity, ale aj na základe žiadosti alebo projektu. Náležitosti žiadosti a projektu stanovuje Snem združenia osobitným predpisom.
 • 15. 2. Prostriedky združenia možno použiť len na účely, na ktoré boli poskytnuté. Na čerpanie prostriedkov nie je právny nárok.
 • 15. 3. Nevyčerpané prostriedky a prostriedky získané od združenia na základe nepravdivých a nesprávnych informácií sa musia združeniu bezodkladne vrátiť.
 • 15. 4. Podnikateľskú činnosť môže združenie vykonávať len na doplnenie zdrojov pre financovanie jednotlivých projektov a aktivít po predchádzajúcom odporúčaní či schválení Snemom združenia.
 • 15. 5. Prostriedky združenia je možné poskytnúť na materiálovo-technické zabezpečenie činnosti združenia, na odmeňovanie pracovníkov aparátu združenia a na úhradu vynaložených nákladov pre zabezpečenie činnosti združenia.

ČASŤ V.
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA
Článok 16

 • 16. 1. Združenie sa zrušuje rozhodnutím Snemu združenia o zrušení. Po zrušení združenia sa uskutoční jeho likvidácia, pokiaľ majetok neprechádza rozhodnutím Snemu združenia na právneho nástupcu, ktorý musí plniť ciele združenia.
 • 16. 2. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky dlhy združenia. Likvidačný zostatok sa rozdelí všetkým členom združenia podľa kľúča určeného Snemom združenia.
 • 16. 3. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí dohodou všetkých členov. Túto skutočnosť oznámi štatutárny orgán združenia do 15 dní príslušnému krajskému úradu.
 • 16. 4. Združenie obcí zaniká aj právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.

ČASŤ VI.
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17
Zmena stanov združenia

O zmenách stanov združenia rozhoduje Snem združenia a to jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov.

Článok 18
Účinnosť stanov

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom vzniku združenia.

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 05.03.2007