Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Združenie obcí Mikroregión Inovec
Sídlo: Obec Trenčianske Stankovce, č. 362, 913 11 Trenčianske Stankovce
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Markech, predseda
  Tel.: 032/6496219
  E-mail: starosta@terncianskestankovce.sk
Kontaktné osoby: Janka Horňáková – tajomník výkonného výboru združenia
  Tel.: 032/6496317
  E-mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk
IČO: 42022690
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0706066001/5600

VO môže zverejniť:

  • § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
  • § 92 ods. 5 - oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.

VO musí zverejniť:

  • zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
  • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
  • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
  • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
  • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

Profil verejného obstarávania